Tietosuojaseloste

Ateneumin taidemuseo noudattaa toiminnassa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tälle sivulle on koottu tärkeää tietoa siitä, kuinka käsittelemme ja suojaamme henkilötietoja.

Kansallisgallerian tietosuojaseloste

Ateneumin taidemuseo on osa Kansallisgalleriaa. Kansallisgallerian tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten Kansallisgalleria käsittelee ja suojaa henkilötietoja.

Luovuttamalla henkilötietojasi Kansallisgallerialle, johon kuuluvat Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseot, kokoelmahallintaosasto, talous- ja hallintaosasto, Ateneumin ystävät ry sekä Valtion taideteostoimikunta, hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen mukaiset käytännöt.

Henkilöllä on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty. Henkilöillä on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Ohjeet näistä löytyvät tietosuojalausekkeesta ja tarvittavat lomakkeet alla olevista linkeistä:

Kansallisgallerian tietosuojaseloste (pdf)
Tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten Kansallisgalleria käsittelee henkilötietoja.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)
Täytä tämä lomake ja toimita se meille, jos haluat selvittää, mitä tietojasi on talletettu ylläpitämäämme rekisteriin.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (pdf)
Täytä tämä lomake ja toimita se meille, jos haluat korjauksia tietoihin, joita on talletettu ylläpitämäämme rekisteriin.

Lue lisää tietosuojasta Kansallisgallerian sivuilta.

Tietoa Ateneumin verkkosivuilla käytetyistä evästeistä.

Ateneumin uutiskirjeiden tietosuojaselosteet

Ateneumin taidemuseo on osa Kansallisgalleriaa. Uutiskirjeiden tietosuojaselosteissa kerrotaan, miten Kansallisgalleria käsittelee ja suojaa uutiskirjeitä tilaavien henkilöiden henkilötietoja.

Ateneumin uutiskirjeen tietosuojaseloste

Ateneumin uutiskirjeen tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Henkilötietolaki 523/1999

1 Rekisterin nimi

Atenemin uutiskirjeen jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi ja Y-tunnus: Kansallisgalleria, 0800570-2
Osoite: Kaivokatu 2, 00100 Helsinki
Puhelin: vaihde 0294 500 200 (arkisin klo 8–16.15)
Sähköposti: kirjaamo [a] kansallisgalleria.fi

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kansallisgalleria, Anna Kari
Osoite: Kaivokatu 2, 00100 Helsinki
Puhelin: vaihde 0294 500 200 (arkisin klo 8–16.15)
Sähköposti: anna.kari [a] ateneum.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste

Kansallisgallerialle luovutettujen henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuojaasetuksen 6 artiklan oikeusperusteisiin ja Henkilötietolakiin (523/1999).

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin toiminnallinen yhteys alkuperäiseen käyttötarkoitukseen säilyy. Henkilötietoja säilytetään uutiskirjeen tilauksen voimassaoloajan ja ne poistetaan tilauksen päätyttyä, joka on suostumuksen peruuttaminen. Osaa tiedoista säilytetään niistä annettujen normien mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on markkinointi ja siihen liittyvä viestintä mukaan lukien uutiskirjeiden lähettäminen.

Lähtökohtana on tietojen säilytysaikojen minimointi niin, että turhia tietoja ei säilytetä. Henkilötietojen käsittely perustuu myös 13.12.2013 annettuun Lakiin Kansallisgalleriasta. Kansallisgalleria on perustettu kulttuuriperinnön vahvistamiseksi ja taiteellisen sivistyksen edistämiseksi (Laki Kansallisgalleriasta 889/2013, 1 §). Sen tehtävänä on huolehtia museon kokoelman ylläpidosta ja kartuttamisesta, harjoittaa näyttelytoimintaa ja muuta taidemuseotoimintaa ja osallistua taidemuseoalan kehittämiseen. Tehtäviään hoitaessaan Kansallisgallerian tulee vahvistaa kuvataiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta (Laki Kansallisgalleriasta 2 §).

Kansallisgallerian museoita ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo.

Ateneumin uutiskirjeen jäsenrekisterissä oleva henkilö on täyttänyt osoitteessa ateneum.fi/tilaa-uutiskirje liittymislomakkeen, johon hän on syöttänyt henkilötietojaan. Tietojen käsittelyn lainmukaisuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 6 artikla 1. kohta:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa tarkoitusta varten.

5 Rekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Kiinnostuksen kohteet (vapaaehtoinen)
  • Käyttäytymisestä johdetut tiedot (mm. avaako henkilö uutiskirjeen)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Ateneumin verkkosivustolla olevasta lomakkeesta, johon henkilö ne itse syöttää, sekä uutiskirjeiden lukemisesta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään MailChimp-nimiselle tietojenkäsittelijälle ja henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yhtä vahvaa yksityisyydensuojaa kuin Euroopassakin.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet (pääsynhallinta järjestelmään, roolit ja käyttöoikeudet tietoon)

Järjestelmä on teknisesti suojattu ja sitä käytetään suojatulla yhteydellä. Järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin/Järjestelmään käyttäjäoikeuksia on rajoitetusti ja järjestelmän pääkäyttäjä hallinnoi käyttäjäoikeuksia.

Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen ja tietojen varmuuskopiointiin.

10 Tarkastusoikeus (oikeus nähdä omat tiedot)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa sekä saada ne koneluettavassa muodossa, jotta tiedot voi siirtää järjestelmästä toiseen. Henkilötiedot ovat saatavissa Kansallisgalleriasta sähköisessä muodossa vuodesta 2014 alkaen. Tietojen käyttötarkoituksen olemassaolo tarkistetaan kahden vuoden välein ja tarpeettomat tiedot poistetaan.

Tarkastuspyynnön voi tehdä:

  1. Henkilökohtaisesti Kansallisgallerian museoiden Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo Kiasman tai Sinebrychoffin taidemuseon palvelupisteissä erillisellä lomakkeella. Tunnistautumista varten mukana täytyy olla voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti, ajokortti).
  2. Sähköpostitse tai postitse osoitteeseen kirjaamo@kansallisgalleria.fi. Tunnistautumista varten liitä mukaan kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta (passi, henkilökortti, ajokortti).

11 Oikeus vaatia tiedon oikaisua tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä EU:n tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Vaatimuksen tiedon oikaisemisesta tai poistamisesta voi tehdä:

  1. Henkilökohtaisesti Kansallisgallerian museoiden Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo Kiasman tai Sinebrychoffin taidemuseon infopisteissä erillisellä lomakkeella. Tunnistautumista varten mukana täytyy olla voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti, ajokortti).
  2. Sähköpostitse tai postitse osoitteeseen kirjaamo [a] kansallisgalleria.fi. Tunnistautumista varten liitä mukaan kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta (passi, henkilökortti, ajokortti).

12 Tarpeettomien tietojen hävittäminen (ajat ja tavat)

Tietojen käyttötarkoituksen olemassaolo tarkistetaan kahden vuoden välein ja tarpeettomat tiedot poistetaan.

13 Tietosuojakäytänteen julkaisupaikat (rekisteröidyn informointi)

Kansallisgallerian tietosuojalauseke löytyy www.kansallisgalleria.fi -sivuilta.

14 Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Kansallisgalleria / Kirjaamo
Kaivokatu 2
00100 Helsinki
puhelin +358 294 500 999
kirjaamo [a] kansallisgalleria.fi

15 Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, esimerkiksi jos rekisterinpitäjä kieltäytyy toteuttamasta toimenpiteitä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
avoinna ma–ke klo 9–16
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja [a] om.fi
Puhelin: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

Ateneumin ystävien uutiskirjeen tietosuojaseloste

Ateneumin ystävät ry:n jäsenrekisteri

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Henkilötietolaki 523/1999

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Ateneumin ystävät ry, Y-tunnus 0920597-7
Kaivokatu 2, 0010 Helsinki
Puh. 040 171 9911
ystavat [a] ateneum.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anna Laamanen, toiminnanjohtaja
Kaivokatu 2, 0010 Helsinki
Puh. 040 171 9911
ystavat [a] ateneum.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste

Yhdistyslain mukaan Ateneumin ystävät ry:n hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa. Jäsenrekisteristä vastaa yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään jäsenpostitukseen ja -tiedotukseen. Tietoja säilytetään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kenenkään ulkopuolisen tai kolmannen osapuolen käyttöön.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, organisaatio, puhelinnumero, osallistuminen yhdistyksen toimintaan (osallistujalistojen hallinnointi yhdistyksen retkillä)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoja siirretään MailChimp-nimiselle tietojenkäsittelijälle ja henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yhtä vahvaa yksityisyydensuojaa kuin Euroopassakin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietotietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen ja tietojen varmuuskopiointiin.

Tarkistusoikeus

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa rekisteriin merkityt tiedot.
Ota yhteyttä yhdistyksen toiminnanjohtajaan, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tietojen oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset tai epätarkat tiedot tai täydentää puutteellisia tietoja.

Ota yhteyttä yhdistyksen toiminnanjohtajaan, yhteystiedot yllä.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoa ja perua suostumuksensa, mikäli käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen.
Ota yhteyttä yhdistyksen toiminnanjohtajaan, yhteystiedot yllä.

Tarpeettomien tietojen hävittäminen

Yhdistys poistaa tarpeettomaksi käyneet tiedot, kun ne ovat toiminnan kannalta käyneet tarpeettomiksi.