Temaguidningar för skolor

Bästa lärare!

Välkommen till Ateneums nya samlingsutställning! Museet erbjuder sex olika temaguidningar där både museet och de allmänna målsättningarna för undervisningen i grundutbildningens läroplan har beaktats. Guidningarna är ett resultat av ett samarbete mellan undervisningsväsendet och museets guider.

På de här sidorna berättar vi vad guidningarna innehåller. I varje tema ingår en cocktail av bilder på konstverk för att ni ska kunna se sådana som ingår i guidningen före eller efter museibesöket.

Läs också igenom materialet för besökets för- och efterfest. Med hjälp av våra förslag, frågor och uppgifter kan ni förbereda ert guidade museibesök och självständigt fortsätta bearbetningen av upplevelsen efteråt. Materialet stöder skolornas helhetsskapande och ämnesövergripande arbetssätt.

Under guidningarna studerar vi några utvalda verk närmare. Guiden uppmuntrar eleverna till att betrakta konstverken grundligt, till att göra egna iakttagelser och till att diskutera det upplevda. Vi försöker göra museibesöket intressant, sporrande och också roligt! Teman vi behandlar under guidningarna är bland annat internationalitet, mångkultur samt vilken inverkan olika ideal och ideologier också kan ha på konstens utveckling. Temana behandlas med beaktande av elevernas ålder.

Konstmuseet är en interaktiv utbildningsmiljö som ger besökarna en speciell rumslig upplevelse samtidigt som de ser på konst och träffar andra människor. Gruppen lär sig och upplever tillsammans.

Du kan komma till museet med din grupp också utan förberedande arbete, men ni får mera ut av guidningen om ni studerar temats konstverk och på så sätt stämmer in er inför besöket på förhand. Det lönar sig verkligen – det är fint att under guidningen hitta bilder som man känner igen från tidigare.

Välkomna till oss!

Konstmuseet Ateneums team för publikarbete

Läs mera:

Ateneumguidningarnas målsättning i undervisningen och hur guidningarna kan anknytas till grundutbildningens läroplan

Museibesökets för- och efterfest

Hugo Simberg: Haavoittunut enkeli, 1903. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Ahlström. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen

Historier inom finsk konst

Det här är en ”basguidning” av utställningen Historier inom finsk konst. Gruppen bekantar sig med begreppet konstmuseum och går utgående från Ateneums samlingsutställning igenom den finska konstens och konstlivets olika skeden och kryssar genom växlingarna i vår historia och bildkultur på en över hundra år lång resa.

Läs mera
Robert Wilhelm Ekman: Pentti Lyytinen lukee runojaan savolaisessa pirtissä, 1848. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Yehia Eweis

Förr var det så här – eller var det?

Vi ser på människornas liv ”förr i världen” genom Ateneums samlingsverk och funderar över tidsbegreppet samt över olika framställningssätt och hur värderingar har gestaltats under olika epoker. Vi ställer oss framför allt frågan: ”är bilden sann?”.

Läs mera