Ateneumin opastusten oppimistavoitteet ja opastusten linkittyminen perusopetuksen opetussuunnitelmaan

Ateneumin kouluopastusten ja verkkoaineiston oppimistavoitteet

Oppilaan suhde taiteeseen ja taidemuseoon, tavoitteena on:

 • muodostaa oppilaalle käsitys siitä, mikä on taidemuseo
 • tuottaa kävijälle omistajuutta Ateneumiin ja sen kokoelmiin: ”Tämä on minun kulttuuriperintöäni; me yhdessä omistamme nämä taideteokset.”
 • tuottaa oivallus siitä, että taiteessa on kyse ihmisen elämästä, tunteista, ihmisyydestä: taide on kuin ovi toisen ihmisen luo tai kokonaiseen maailmaan
 • rohkaista oppilasta omiin tulkintoihin taiteesta, rakentaa taiteeseen henkilökohtainen suhde, innostaa luovuuteen, kysymyksiin, kokeilemiseen, toiminnallisuuteen
 • herättää oppilaan kiinnostus kuvataiteisiin
 • vahvistaa käsitystä siitä, että on monenlaisia tapoja ilmaista asioita kuvallisesti sekä monenlaisia tapoja myös tehdä havaintoja kuvista
 • vahvistaa käsitystä siitä, että taiteessa on myös lupa ihmetellä ja jäädä vaille tiettyjä tarkkoja faktavastauksia

Oppilaan vuorovaikutustaidot, tavoitteena on:

 • vahvistaa kykyä keskittyä ja rauhoittua tutkimaan yhtä kohdetta (taideteosta)
 • vahvistaa oppilaan taitoja kuuntelijana ja keskustelijana ryhmässä
 • vahvistaa oppilaan kriittisen ajattelun taitoja

Opettaja, tavoitteena on:

 • innostaa opettajia museokäynneille ja Ateneumin asiantuntijaoppaiden käyttämiseen
 • rohkaista monilukutaitoon ja oppiaineita yhdistävään työskentelyyn
 • innostaa opettajia käyttämään Ateneumin verkkoaineistoja opetuksen ja museokäynnin osana
 • vahvistaa museokäynnillä opittua ja nähtyä sekä innostaa jatkamaan työskentelyä samoista teemoista koulussa

 

Talo täynnä ilmiöitä: opastukset ja opetussuunnitelma

Opetusalan ammattilaisten kanssa on mietitty opastusten nivoutumista perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Olemme poimineet eri oppiaineista sisältöjä ja tavoitteita, jotka linkittyvät opastusten tavoitteisiin ja sisältöihin. Ateneumin oppaat soveltavat kunkin opastuksen teosvalinnat, tietotason ja osallistavat osiot ryhmien iän mukaan, mutta luonnollisesti taiteen sisältöihin painottuen.

Uusi opetussuunnitelma tukee koulujen moniaineista ja ilmiölähtöistä opetusta ja korostaa oppilaiden omatoimisuutta, vuorovaikutustaitojen merkitystä sekä rohkaisee opettajia koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttöön. Ateneumin taidemuseo on jo ”käyttöliittymänä” moniaineinen, sillä siihen liittyy paljon kulttuurihistoriaa ja monikulttuurisuutta 1800-luvulta lähtien. Museon teokset suorastaan pursuavat ilmiöitä! Museon näyttelyitä ja kokoelmia on helppo liittää vaikkapa historian, suomen kielen ja kirjallisuuden ja tietenkin kuvataiteen opetukseen. Myös media- ja kuvanlukutaidon teemoja voi linkittää taiteeseen. Taide kertoo elämästä ja ihmisenä olemisesta, jolloin myös yhteiskuntaoppi, uskonto ja elämänkatsomustaito ja psykologia, mikseivät myös biologia ja maantieto, linkittyvät vaivatta museon aineistoihin. Voitte tilata opastuksen myös jollain opiskeltavalla vieraalla kielellä.

KUVATAIDE

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu: Museossa ja kierroksilla opitaan (kuvataiteen opetussuunnitelman mukaisesti) havainnoimaan taidetta, rohkaistaan keskustelemaan havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiä. (T1, T2)

Visuaalisen kulttuurin tulkinta: Opitaan käyttämään kuvataiteen käsitteistöä, tunnistamaan taideteoksia ja tarkastelemaan niitä eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä, soveltamaan kuvatulkinnan menetelmiä ja pohtimaan taiteen merkitystä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. (T7, T8)

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen: Opitaan tunnistamaan taiteessa ja kulttuurissa ilmeneviä arvoja, keskustelemaan niistä ja ottamaan niihin kantaa. (T10)

Omat kuvakulttuurit ja ympäristön kuvakulttuurit: Linkitetään museossa nähtyä oppilaiden omiin kuvakulttuureihin sekä ympäristön kuvakulttuureihin (rakennettu ja luonnonympäristö sekä mediat) niin opastuksilla kuin niiden yhteyteen ehdotetuissa ennakko- tai jälkitehtävissä. (S1, S2)

Taiteen maailmat: Tutustutaan taiteen maailmaan ja toimintatapoihin, ilmiöihin ja erilaisiin taidekäsityksiin. Tutkitaan kulttuurisen moninaisuuden ilmenemistä suomalaisessa taiteessa eri aikoina. Tutustutaan Suomen kuvataiteen maailmaan, sen historiaan ja keskeisiin ilmiöihin. Oppilaat tutustuvat eri aikojen taidekäsityksiin ja taiteen merkitykseen suomalaiselle kulttuurille. Tutustutaan eri aikojen suomalaisen kulttuurisen todellisuuden, uskomusten ja ajatusmaailmojen ilmenemiseen taiteessa. (S3)

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Museokäynti ohjaa oppilasta arvostamaan omaa kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta, samalla hänen kulttuurinen identiteettinsä rakentuu. Oppilaan kulttuurinäkemys avartuu ja oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen. (T14, T15, T16)

Museokäynnillä oppilas tutustuu Suomen kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja tiedostuu omasta kulttuurisesta identiteetistään. Hän myös harjaantuu kulttuuritarjonnan käyttäjäksi. (T17)

Tekstien tulkitseminen: Museokäynnillä harjaannuttaa oppilas tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä, häntä ohjataan käyttämään tekstin ymmärtämisen ja tulkinnan strategioita ja opastetaan kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja. (T5, T6, T7) Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja niiden kohderyhmiä. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien piirteitä. (S2)

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutustutaan tapakulttuuriin sekä joihinkin kansanperinteen muotoihin ja tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. (S4)

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa (S1)

HISTORIA

Museokäynti tukee historian oppiaineen tehtävää herättämällä oppilaiden kiinnostuksen mennyttä aikaa, ihmisen toimintaa, sen merkitystä ja ymmärtämistä kohtaan. Samalla voidaan ohjata ymmärtämään menneisyyttä koskevan tiedon avulla nykyisyyteen johtanutta kehitystä.

Historiallisen tiedon käyttäminen, Tiedon hankkiminen menneisyydestä, Historian ilmiöiden ymmärtäminen: Museokäynti johdattaa oppilasta hankkimaan historiallista tietoa — sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta. Oppilasta autetaan ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta. Vahvistetaan oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja harjaannutetaan käyttämään erilaisia lähteitä. (T2, T3, T4, T11)

Oppilasta autetaan tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. (T7)

Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen. (S3)

Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan. (S2)

KATSOMUSAINEET

Eri taideteosten äärellä oppilaat tutustuvat suomalaiseen, eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön. Oppilaita autetaan tunnistamaan uskonnollisen kielen vertauskuvallisuutta ja tarkastelemaan erilaisia symboleita. (T3, T5, S1) (taiteessa raamatulliset aiheet, hahmot ja uskonnolliset symbolit)

Taideteosten avulla tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä sekä elämän kunnioittamista ja tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. (S1, S3) (taiteessa kansankuvaus perinteineen, traditioineen ja juhlineen)

Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta sekä siitä, mitä on ihmisarvo ja yksilöllisyys. Nähdään tekojen vaikutus seurauksiin. (Eettisyys, kyky pohtia oikean ja väärän eroa sekä hyvää elämää; luonnon ja ympäristön arvostus ja kunnioitus; taiteessa esim. eettisiä teemoja pohtivat tai kommentoiva kuva-aiheistot: sota, köyhyys, huono-osaisuus, elämä ja kuolema, yksilön ja yhteisön suhde, luontokuvaus)

YMPÄRISTÖOPPI JA BIOLOGIA

Museokäynti tukee ympäristöopin ja biologian oppiaineiden tehtävää esittelemällä eri aikojen taideteoksissa luontoa ja rakennettua ympäristöä.

Merkitys, arvot, asenteet: Museokäynnillä viritetään oppilaan uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan ja tuetaan oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä (T3)

Tiedot ja ymmärrys: Museokäynti ohjaa oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä sekä ohjataan oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen (T12, T15)

Minä ihmisenä: Tutkitaan miten taideteoksissa ihmisen rakenne, ihmisen kasvu ja kehityksen eri vaiheet näkyvät. (S1)

Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi: Havainnoidaan luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Arvostetaan luonnon ja kulttuurien moninaisuutta sekä vahvistetaan globaalia ymmärrystä. (S3)

KÄSITYÖ

Museokäynnillä tutustutaan kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen.

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa. (S2)