Not Vital

  • 19.10.2018–20.1.2019
Liput: museolipulla
Not Vital Ateneumissa. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen.

Uransa 1960-luvulla aloittanut sveitsiläinen Not Vital (s. 1948) tunnetaan erityisesti veistoksistaan ja monimuotoisista arkkitehtonisista installaatioistaan, joita hän on toteuttanut ympäri maailmaa. Ateneumin yhden salin näyttely esittelee hänet uudessa valossa, taidemaalarina. Esillä on 26 teoksen sarja Vitalin viimeaikaisia maalauksia.

Not Vital aloitti maalaamisen vuonna 2009 ateljeessaan Pekingissä, jossa hän asuu osan vuodesta. Monet näyttelyn maalauksista ovat omakuvia, jotka esittävät taiteilijan erilaisissa rooleissa kuten esimerkiksi kiinalaisena riisinviljelijänä, Alzheimer-potilaana tai laulajana. Vitalin muotokuvissa nähdään lisäksi taiteilijan perheenjäseniä, ystäviä ja assistentteja sekä taiteen ja kirjallisuuden maailmasta tuttuja hahmoja.

Vitalin askeettinen värimaailma kytkeytyy Sveitsin Engadinin laaksoa ympäröivien, lumen tai sumun peittämien vuorten ankariin ja jylhiin maisemiin. Taiteilijan kotiseudusta käytetäänkin Sveitsissä nimeä Grisons, ”harmaan maa”.

Maalaaminen merkitsee Not Vitalille ”parasta tapaa nähdä, tuntea ja haistaa valo”. Työskentelyprosessi on meditatiivinen ja sisäänpäin kääntynyt. Taiteilija tavoittelee muotokuvissaan yhteyttä malliensa sisäisen maailman kanssa pyyhkimällä pinnalta pois kaiken ylimääräisen. Valo, hämäryys ja pimeä – valkoinen, harmaa ja musta – saavat aistit herkistymään. Not Vitalin muotokuvat kutsuvat meitä hidastamaan, mutta samalla tarkentamaan katsettamme – keskittyen ja vailla kiirettä.

Näyttelyn on kuratoinut Ruotsin Nationalmuseumin pääjohtaja, dosentti Susanna Pettersson. Pettersson toteaa näyttelyluettelon artikkelissaan seuraavasti: ”Not Vitalin muotokuvien katsominen on kuin sitoutuisi kiipeämään vuorelle tai aloittaisi pitkän, päättymättömän matkan.”

Näyttelyn yhteydessä ilmestyvä, runsaasti kuvitettu julkaisu valottaa Not Vitalin työskentelyn lähtökohtia. Julkaisu sisältää taiteilijan oman tekstin sekä Susanna Petterssonin artikkelin Seeing in the Dark. Julkaisu ilmestyy englanniksi ja sen kustantaja on Parvs.

Not Vital

  • 19.10.2018–20.1.2019
Liput: museolipulla
Not Vital Ateneumissa. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen.

Konstnär Not Vital (f. 1948, Schweiz), som inledde sin karriär på 1960-talet, är känd särskilt för sina skulpturer och mångfacetterade arkitektoniska installationer som han har skapat världen runt. Denna utställning i en av Ateneums salarna presenterar honom i ett nytt ljus, som målare. Ateneum ställer ut en serie på 26 av Vitals senaste målningar.

Not Vital började måla år 2009 i sin ateljé i Peking, där han bor under en del av året. Många av utställningens målningar är självporträtt av konstnären i olika roller till exempel som kinesisk risodlare, Alzheimer-patient eller sångare. I Vitals porträtt möter vi också konstnärens familjemedlemmar, hans vänner och assistenter samt kända gestalter från konstens och litteraturens värld.

Vitals asketiska färgvärld hör ihop med de karga och storslagna landskapen med sina snöklädda och dimhöljda berg runt dalgången Engadin i Schweiz. Konstnärens hembygd kallas också Grisons, ”det grå landet”.

För Not Vital innebär målandet ”det bästa sättet att se och förnimma ljuset och känna doften av det”. Arbetsprocessen är meditativ och introspektiv. Konstnären eftersträvar i sina porträtt en kontakt med sina modellers inre värld genom att eliminera allt oväsentligt från ytan. Ljus, dunkel och mörker – vitt, grått och svart – intensifierar sinnesförnimmelserna. Not Vitals porträtt inbjuder oss till att slå av på takten men samtidigt att fokusera blicken, koncentrera oss utan brådska.

Kurator för Not Vital-utställningen är överintendent Susanna Pettersson (Nationalmuseum, Sverige). I sin artikel i utställningskatalogen beskriver Susanna Pettersson denna avslöjande insikt på följande sätt: ”Att se på Not Vitals porträtt är som att förbinda sig till att bestiga ett berg eller att inleda en lång resa utan slut.”

Utgångspunkten för Not Vitals arbetsmetoder belyses också i den bok som publiceras i samband med utställningen (förlag PARVS). Den rikligt illustrerade boken innehåller konstnärens egen text samt utställningens kurator Susanna Pettersons artikel Seeing in the Dark. Boken utkommer på engelska.

 

Not Vital

  • 19.10.2018–20.1.2019
Liput: museolipulla
Not Vital Ateneumissa. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen.

Artist Not Vital (born 1948, Switzerland), whose career started in the 1960s, is best known for his sculptures and the architectonic installations he has created around the world. This exhibition presents him in a new light: as a painter. The exhibition in one of the exhibition galleries features a series of 26 Vital’s most recent paintings.

Vital began painting in 2009 in his studio in Beijing, where he lives for part of each year. Many of his paintings in the exhibition are self-portraits, in which he often slips into different roles ranging from a Chinese rice farmer to an Alzheimer patient or a singer. In Vital’s portraits, we furthermore encounter his family members, friends and assistants, as well as familiar figures from the worlds of art and literature.

Vital’s ascetic colour world is linked to the rugged, majestic landscapes of Switzerland’s Engadin valley and the snowy, fog-shrouded mountains that surround it. The artist’s home region is known as the Grisons or ‘the Land of the Grey’.

“Painting is the best way for me to see, feel and smell the light,” says Vital. His working process is meditative and introspective. In his portraits, he aims to connect with his models’ inner worlds by clearing away the non-essential from the surface. Light, dimness and darkness – white, grey and black – activate our senses. Vital’s portraits invite us to slow down while sharpening our gaze in a concentrated, unhurried way.

The exhibition has been curated by Susanna Pettersson, Director General of Nationalmuseum, Sweden. In her article in the exhibition catalogue, Pettersson makes this revealing insight: “Looking at his portraits is like making a commitment to climb a mountain or to begin a long journey without end.”

A book published by PARVS in conjunction with the exhibition also sheds light on the underpinnings of Not Vital’s work. The lavishly illustrated volume features text by the artist as well as an article by the exhibition’s curator, Susanna Pettersson, entitled ‘Seeing in the Dark’. The publication is available in English.