Finlands Nationalgalleris personuppgiftspolicy

Utställningen Historier inom finsk konst. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Nationalgalleriet har grundats för att stärka kulturarvet och främja den konstnärliga bildningen (Lag om Nationalgalleriet 889/2013, 1 §). Dess uppgift är att se till att museets samling upprätthålls och utökas, att bedriva utställningsverksamhet och annan konstmuseiverksamhet, att delta i utvecklandet av museisektorn. Vid skötseln av sina uppgifter ska Nationalgalleriet stärka bildkonstens genomslag i samhället (Lag om Nationalgalleriet, 2 §).

Till Nationalgalleriet hör Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff, avdelningen för samlingsförvaltning, ekonomi- och förvaltningsavdelningen och Statens konstverkskommission.

För att sköta uppgifterna ovan hanterar Nationalgalleriet i sin verksamhet också personuppgifter. I vår verksamhet följer vi Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning), artikel 6 moment 1. Personuppgifter är all information som rör en identifierbar fysisk person.

I dokumentet Nationalgalleriets personuppgiftspolicy ges information om hur Nationalgalleriet hanterar och skyddar personuppgifter. I dokumentet Nationalgalleriets cookiespolicy ges information om hur Nationalgalleriet använder kakor/cookies.

Genom att överlämna dina personuppgifter till Finlands Nationalgalleri, till vilket konstmuseerna Ateneum, Kiasma och Sinebrychoffs konstmuseum, avdelningen för samlingsförvaltning, ekonomi- och förvaltningsavdelningen och Statens konstverkskommission hör, accepterar du den hantering av personuppgifter som presenteras i vår policy.

En person har i enlighet med lagen rätt att granska vilka uppgifter som har samlats in om hen. Var och en har också rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga, ofullständiga, onödiga eller föråldrade personuppgifter. Anvisningar föreligger i vår dataskyddspolicy, behövliga blanketter finns bakom länkarna nedan.

Nationalgalleriets personuppgiftspolicy

Nationalgalleriet cookiespolicy

Begäran om granskning av registeruppgifter (PDF)

Begäran om ändring i registeruppgifter (PDF)