Ateneumguidningarnas målsättning i undervisningen och hur guidningarna kan anknytas till grundutbildningens läroplan

Målet för undervisningen med Ateneums skolguidningar och webbmaterial

Elevernas förhållande till konst och konstmuseer, målet är:

 • Att ge eleverna en uppfattning om vad ett konstmuseum är
 • Att ge besökaren en känsla av att vara delägare i Ateneum och dess samlingar: ”Detta är mitt kulturarv; vi äger konstverken tillsammans.”
 • Att få besökarna att förstå att konst handlar om människors liv, känslor, humanitet: konsten kan fungera som en dörr till en annan människa eller till en hel värld
 • Att uppmuntra eleven till att göra egna tolkningar av konsten, att bygga ett personligt förhållande till konsten; uppmuntra till kreativitet, ifrågasättande, experimenterande, aktivitet
 • Att hos eleven väcka intresse för bildkonst
 • Att stärka insikten om att man kan uttrycka sig på många olika sätt i bild och att man också kan göra iakttagelser på många olika sätt
 • Att stärka insikten om att man i konsten också har rätt att förundras och att man inte behöver ha precis rätt faktasvar på alla frågor

Elevens förmåga till interaktion, målet är:

 • Att stärka förmågan att koncentrera sig och att lugnt observera ett visst objekt (konstverk)
 • Att stärka elevens förmåga att lyssna och diskutera i grupp
 • Att stärka elevens förmåga till kritiskt tänkande

Läraren, målet är:

 • Att sporra läraren till att besöka museet och till att använda Ateneums sakkunniga guider
 • Att uppmuntra till multilitteracitet och till att kombinera olika läroämnen i undervisningen
 • Att uppmuntra läraren till att använda Ateneums webbmaterial i undervisningen och som en del av museibesöket
 • Att förstärka det sedda och upplevda under museibesöket och att uppmuntra till fortsatt arbete med samma teman i skolan

 

Ett hus fullt av intryck: guidningarna och läroplanen

Vi har tillsammans med professionella inom undervisningen funderat över hur guidningarna kunde anknytas till läroplanen för skolornas grundutbildning. Vi har plockat innehåll och mål från olika läroämnen som kan kombineras med guidningarnas mål och innehåll. Ateneums guider anpassar de verk, den kunskapsnivå och de engagerande uppgifter som väljs enligt gruppens ålder, men naturligtvis med tyngpunkt på konsten och dess innehåll.

Den nya läroplanen stöder ämnesövergripande och fenomenbaserad undervisning och betonar elevernas egna initiativ. Läroplanen betonar betydelsen av att kunna samarbeta och uppmuntrar lärarna till att använda sig av undervisningsmiljöer utanför skolan. Konstmuseet Ateneum är ämnesövergripande redan som ”användargränssnitt”: kulturhistoria och mångkultur som sträcker sig ända från 1800-talet till nutid. Det är lätt att ansluta museets utställningar till exempel till undervisningen i historia, modersmål och litteratur och naturligtvis bildkonst. Det går också att ansluta teman om hur man läser medier och bilder till konsten. Konsten berättar om livet och om människans existens, vilket gör att material som finns på museet utan problem kan utnyttjas också inom samhällslära, religion, livsåskådning och psykologi, och varför inte också inom biologi och geografi. Man kan också beställa en guidning på ett av de främmande språk eleverna studerar.

BILDKONST

Visuell varseblivning, visuellt tänkande: I museet och under guidningarna uppmuntrar vi eleverna (i enlighet med läroplanen för bildkonst) att diskutera sina egna och andras iakttagelser och tankar och att motivera sina åsikter. (M1, M2).

Tolkning av visuell kultur: Vi lär oss använda begrepp som används i bildkonsten, att känna igen konstverk och att granska dem ur olika synvinklar och i olika sammanhang. Vi lär oss att tillämpa olika metoder för bildtolkning samt att fundera över vilken betydelse konsten har för individen, gruppen och samhället. (M7, M8)

Estetisk, ekologisk och etisk bedömning: Vi handleder eleven i att observera, ta ställning till och diskutera värden som finns i konsten och i annan kultur. (M10)

Egna bildkulturer och bildkulturer i omgivningen: Vi jämför det vi har sett i museet med elevernas egna bildkulturer och med bildkulturer i omgivningen (den byggda miljön och naturmiljön, medierna) såväl under guidningarna som i förslagen till förberedande arbeten och i de arbeten som kan göras efter museibesöket. (I1, I2)

Konstens världar: Eleverna fördjupar sig i konstens värld och verksamhetsformer, i olika konstuppfattningar och -fenomen. Vi undersöker hur den kulturella mångfalden tar sig uttryck i den finländska konsten under olika epoker. Vi lär oss mera om den finländska konstens värld, dess historia och centrala fenomen. Vi talar om konstuppfattningen under olika epoker och konstens betydelse för den finska kulturen samt om hur sanningar, föreställningar och tankevärldar inom den finska kulturen har kommit till uttryck i konsten under olika tider. (I3)

MODERSMÅL OCH LITTERATUR

Förståelse för språket, litteraturen och kulturen: Ett museibesök lär eleven att uppskatta sin egen kultur och den kulturella diversiteten samtidigt som hen bygger upp sin egen kulturella identitet. Elevens syn på kultur vidgas och hen ges tillfälle att själv ta emot kulturella upplevelser och dela dem med andra. (M14, M15, M16)

Under museibesöket lär eleven känna den finska kulturens diversitet och blir medveten om sin egen kulturella identitet. Eleverna får också övning i att bli kulturkonsumenter. (M17)

Tolkning av texter: Under ett museibesök får eleverna öva sin förmåga att analysera texter och tolka dem. De uppmuntras till att använda strategier för textförståelse och tolkning och till att utveckla de färdigheter som behövs för att förstå, tolka och analysera texter. (M5, M6, M7). Vi funderar över texternas olika upphov och syften. Eleverna lär sig identifiera de typiska språkliga och textuella dragen i berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande texter. (I2)

Att förstå språk, litteratur och kultur: Vi går igenom seder och bruk samt några olika former av folklig tradition. Vi undersöker relationer mellan texter i multimodala sammanhang. (I4)

Att kommunicera: Vi stärker förmågan att verka i olika kommunikationsmiljöer också utanför skolan. (I1)

HISTORIA

Ett museibesök stöder historieundervisningen genom att väcka elevernas intresse och förståelse för historia och för betydelsen av mänsklig verksamhet. Samtidigt kan eleverna uppmuntras att förstå den utveckling som format vår samtid.

Att använda historisk information, att söka information om historia, att förstå historiska företeelser: Ett museibesök vägleder eleverna till att skaffa historisk kunskap och till att bedöma i hur hög grad uppgifterna är tillförlitliga. Eleverna vägleds till att förstå att historisk kunskap kan tolkas och användas på olika sätt i olika situationer och att kritiskt utvärdera tolkningarnas tillförlitlighet. Elevernas förmåga att förstå historisk tid stärks och de vägleds till att använda olika historiska källor. (M2, M3, M4, M11)

Eleven vägleds till att identifiera förändringar i den egna familjens eller samhällets historia samt förstå hur samma förändringar har kunnat få olika innebörd för olika människor. (M7) Eleven vägleds till insikt i vilken betydelse kulturen har haft då den nationella identiteten har utvecklats under autonomin och i början av Finlands självständighet. (I3)

Eleven granskar olika samhällsidéer, deras innebörd och följder samt hur människor har kunnat påverka samhället under olika tider. (I2)

LIVSÅSKÅDNING

Framför de olika konstverken blir eleverna förtrogna med Finlands, Europas och hela världens kulturarv. Eleverna vägleds till att känna igen symboliken i det religiösa språket och att granska olika slags symboler. (M3, M5, I1) (Bibliska motiv, gestalter och religiösa symboler i konsten).

Med konstverkens hjälp funderar vi över frågor kring liv och död samt respekt för livet och undersöker hur jämlikheten visar sig i det dagliga livet. (I1, I3) (Folklivsskildringar, seder, traditioner och festiviteter i samband med dem i konsten).

Eleverna introduceras i hur uppfattningen om förhållandet mellan människan och naturen kan variera samt vad termerna människovärde och individualitet betyder. Vi granskar vilka följder en gärning kan ha. (Etiska frågor, förmågan att skilja mellan rätt och fel och ett gott liv; högaktning av naturen och miljön; inom konsten t.ex. bildteman som tar upp och kommenterar etiska frågor: krig, fattigdom, diskriminering, liv och död, förhållandet mellan individ och samhälle, hur naturen har avbildats).

OMGIVNINGSLÄRA OCH BIOLOGI

Ett museibesök stöder undervisningen i omgivningslära och biologi genom att naturen och den byggda miljön har avbildats i konstverken under olika tidsperioder.

Betydelse, värderingar, inställningar: Vi uppmuntrar eleverna att vara intresserade av och nyfikna på miljöfenomen och stödjer dem att utveckla sin känsla för miljön. (M3)

Kunskap och förståelse: Museibesöket hjälper eleven att uppfatta sin omgivning, människans aktivitet och därmed sammanhängande fenomen samt vägleder eleven till att undersöka naturen, organismerna och att känna igen olika livsmiljöer. (M12, M15)

Jag som människa: Vi undersöker människans uppbyggnad genom konstverk, hur olika skeden av människans tillväxt och utveckling syns utåt. (S1)

Observation av närmiljön och förändringar i den: Vi observerar naturens särdrag, företeelser och egenskaper under alla årstider. Vi värdesätter naturens och kulturens mångfald och stärker vår globala förståelse. (S3)

HANDARBETE OCH SLÖJD

Under museibesöket lär vi oss mera om kulturen och kulturarvet både nationellt och internationellt. Studier i olika slags slöjd baserar sig på att vi kan uppfatta och undersöka den byggda miljön och vår mångmateriella värld och utnyttja vår kunskap.

Formgivning: Vi funderar över hur vi bor, rör oss och klär oss. Vi talar om den samhälleliga, kulturella och teknologiska utvecklingen samt tar vara på det lokala och på olika kulturers traditioner, nutid och framtid inom planering, formgivning och förverkligande. (I2)